Υπολογιστικές Προσομοιώσεις (CFD)

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Clean Energy διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία στις προσομοιώσεις βιομηχανικών λεβήτων και άλλων στοιχείων του σταθμού.

Συγκεκριμένα, στηριζόμενη στο ερευνητικό έργο του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, η εταιρεία Clean Energy έχει τη δυνατότητα να προσομοιώσει αποτελεσματικά και με ακρίβεια τα ακόλουθα:

  • Λέβητες κονιοποιημένου καυσίμου
  • Λέβητες ρευστοποιημένης κλίνης
  • Λέβητες με εσχάρες καύσης
  • Άλλα είδη θαλάμων καύσης
  • Εναλλάκτες θερμότητας

Μοντέλα για υπολογισμούς καύσης, αεροδυναμικής σωματιδίων, εκπομπών, δημιουργίας επικαθήσεων και ρύπανσης, έχουν αναπτυχθεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

  • Μετατροπές και τροποποιήσεις λεβήτων με στόχο την αύξηση του βαθμού απόδοσης/μείωση των εκπομπών.
  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση των νέων λεβήτων.
  • Έρευνα εναλλακτικών καυσίμων (βιομάζα, ανακτηθέντα καύσιμα) για μικτή σε υφιστάμενους λέβητες.
  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση άλλων στοιχείων εξοπλισμού εγκατάστασης ηλεκτρικού σταθμού, (εναλλάκτες θερμότητας, αγωγοί κλπ).

Είμαστε στη διάθεση σας για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων και σας εξασφαλίζουμε εξοικονόμηση χρόνου και υπολογισμών με τις αποτελεσματικές και ακριβείς προσομοιώσεις CFD

Σχετικά έργα


Image Gallery